Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Ūdenssaimniecības attīstības projekti

Ekspluatācijā nodoti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli

 

13.05.2021 Ludzas novada būvvalde izsniedza aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā objektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” un aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā objektam „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana un atjaunošana Ludzas pilsētā”.

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā”, Id.nr. Nr. 5.3.1.0/17/I/011 būvdarbu līgumā „Būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros” kopumā bija 2 būvobjekti:

  • Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā – kanalizācijas tīklu un kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība;
  • Ūdensapgādes tīklu paplašināšana un atjaunošana Ludzas pilsētā – ūdensapgādes tīklu būvniecība

Darbi bija ilgi un sarežģīti, nācās izmantot apbraucamos ceļus un iedzīvotājiem bija jāpacieš  gan vibrācija, gan dunoņa, gan putekļi un dubļi. Daudzviet darbi tika veikti 5 metru dziļumā. Rakšanas darbus stipri sarežģīja arī tas, ka vairākos  ielas posmos ieguldīti dažādi kabeļi, ielas braucamā daļa ir šaura, kā arī ir ļoti augsts gruntsūdens līmenis. Esam pateicīgi būvdarbu veicējiem par profesionalitāti, ar kādu tika veikti visi darbi un iedzīvotājiem par izturību un sapratni.

Būvobjekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros ir uzbūvēti 13,6 km pašteces kanalizācijas tīklu un kanalizācijas spiedvadu, kā arī veikta 8 kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība.

Būvobjekta „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana un atjaunošana Ludzas pilsētā” ietvaros ir uzbūvēti 6,6 km ūdensapgādes tīklu.

Projekta īstenošanas rezultātā pilsētā ir palielinājusies ūdensapgādes pakalpojumu un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība, kas nodrošinās kvalitatīvu dzīves vidi pilsētas iedzīvotājiem. Palielinoties ūdensapgādes pakalpojumu pārklājumam ir nodrošināta pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegāde. Turklāt, palielinoties notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamībai, samazināsies virszemes ūdeņu piesārņojums ūdenstecēs un gruntsūdenī no pārplūstošām nosēdbedrēm, nepietiekoši attīrītiem notekūdeņiem un septiķiem.

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums — 1 947 021.00 EUR

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas — 2 707 200.00 EUR

17.05.2021

Ludzā tiek nodoti ekspluatācijā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” (Nr. 5.3.1.0/17/I/011 ) būvdarbi ir pabeigti un šī gada 26. aprīlī Ludzas novada būvvaldē tika iesniegta dokumentācija par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu nodošanu ekspluatācijā.

Būvdarbus veica – Konsorcijs „WesLat”, kas sastāv no SIA „Wesemann” un SIA „Laterna”.

Būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību sniedza – SIA „Geo Consultants”.

Būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veica – SIA „Ekolat”.

27.04.2021

Cienījamie iedzīvotāji!

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā”(Nr. 5.3.1.0/17/I/011 ) būvdarbi praktiski ir pabeigti, atlikuši vien ir labiekārtošanas darbi.           

Sakarā ar to, aicinām pieslēgties pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Informējam, ka Jums ir iespēja saņemt Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu par pieslēgumu uzbūvi.

Informācija par līdzfinansējuma saņemšanas gaitu ir pieejama vietnē www.ludza.lv – pašvaldība — saistošie noteikumi Nr.9Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centrālajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”. Jums ir jāaizpilda pielikumā esošais iesniegums un jāpievieno norādītie dokumenti.

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izsniegs tehniskos noteikumus (pieteikums par tehnisko noteikumu saņemšanu, pieslēguma izmaksas tāmes sastādīšanu un novietojuma shēmas plāna izveidi ir jāiesniedz brīvā formā SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” birojā vai sūtot pieteikumu uz e-pastu: sia.la@inbox.lv)

 Pēc Jūsu vēlmēm  SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” sastādīs pieslēguma izmaksu tāmi par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklu pievada ierīkošanu Jūsu nekustamajā īpašumā un izstrādās inženiertīkla pievada novietojuma plānu.

Jums ir tiesības pašiem vērsties pie sertificēta būvspeciālista pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada novietojuma plāna sastādīšanai.

Pēc pārējo dokumentu pievienošanas iesniegumam, Jums dokumentu pakete ir jāiesniedz  Ludzas novada pašvaldībā.

Gadījumos, kad nekustamā īpašuma īpašnieks ir jau veicis pievada izbūvi savā īpašumā vai arī ierīkojis likumā noteikto decentralizēto kanalizācijas sistēmu, Jums nekavējoties jāgriežas SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” Abonentu daļā, līdzi ņemot nekustamā īpašuma apliecinošo dokumentu. Tiks noslēgts līgums par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu.

Papildus vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ludzas novada domes saistošo noteikumiem Nr.16 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā”, nekustamā īpašuma īpašniekam ir:

  • jāpieslēdzas pilsētas kanalizācijas tīkliem;

vai

2) jāreģistrē decentralizētā kanalizācijas sistēma, kā arī jāveic notekūdeņu regulāra izvešana, piemēram: faktiskais  notekūdeņu apjoms tiek pieņemts  kā faktiskais patērētais ūdens daudzums.

Norādām, ka saskaņā ar Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.16 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā” 97.punktu, Administratīvā komisija, par saistošo noteikumu pārkāpumu var piemērot  brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 2 līdz 70 naudas soda vienībām.

Neskaidru jautājumu gadījumā zvaniet : Ēriks Gutāns – 29719809 vai Abonentu daļa — 22001641

Iesniegumu var apskatīt un lejupielādēt šeit >>>>

08.02.2021       Ar cieņu, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”

Cienījamie iedzīvotāji!

Darām zināmu, ka projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” plānotie kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli ir uzbūvēti. Sakarā ar to, Jums ir iespēja pieslēgties pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kā arī saņemt Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu par pieslēgumu uzbūvi.

  1. Nekustamā īpašuma īpašniekam jāiesniedz pieteikums par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklu pievada ierīkošanu. Iesniegumu var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu: sia.la@inbox.lv, obligāti norādot v.uzvārdu, objekta adresi, tālruni;
  2. SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izsniegs tehniskos noteikumus, sastādīs darbu tāmi par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklu pievada ierīkošanas izmaksām Jūsu nekustamajā īpašumā, kā arī izsniegt pievada izvietojuma principiālo shēmu;
  3. Pēc augstākminēto dokumentu saņemšanas, nekustamā īpašuma īpašniekam dokumentācija jāiesniedz Ludzas novada domei pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai par pieslēgumu izbūvi.

Gadījumos, kad nekustamā īpašuma īpašnieks ir jau veicis pievada izbūvi savā īpašumā, jāgriežas SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” abonentu daļā līdzi ņemot nekustamā īpašuma apliecinošo dokumentu un jānoslēdz līgums par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu.

2017.gada 19.decembrī SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā”(Nr. 5.3.1.0/17/I/011 ) īstenošanu.

Darbības programma: „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas.

Projekta mērķis: kvalitatīvas dzīves vides nodrošinašana un piesarņojuma samazināšana, paplašinot notekūdeņu savakšanas tīklus Ludzas pilsētas aglomeracijā

Projekta attiecināmās izmaksas ir 2 707 200 eiro, t.sk. Kohēzijas fonda (KF) finansējums – 1 947 021 eiro .

Neskaidru jautājumu gadījumā: Ēriks Gutāns – 29719809, abonentu daļa — 65707335

Ar cieņu, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”

17.11.2020

Svarīga informācija autobraucējiem: 25. augustā, būvdarbu laikā, tiks slēgta satiksme Tālavijas ielā

Par satiksmes organizāciju Tālavijas ielā:

Sakarā ar ceļa remontdarbiem, otrdien, 2020. gada 25. augustā, uz būvdarbu veikšanas periodu tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme (izņemot sabiedriskā un operatīvā transporta) Tālavijas ielā.

Iespēju robežās, kad darbi tiks veikti Tālavijas ielā (Tālavijas iela 49 līdz Lauku šķērsielai) vieglā autotransporta plūsma tiks novirzīta uz: Tālavijas iela – Lauku šķērsiela – J.Soikāna iela  – Kuļņeva iela – Tālavijas iela.

Kravas autotransporta kustība tiks novirzīta uz: Ludza – Cibla – Ludza !!!

Pielikumā: Satiksmes organizācijas shēma

Ludza – Cibla;

Lauku šķērsiela;

Tālavijas iela.

SIA „Ludzas apsaimniekotājs” un Ludzas novada pašvaldība atvainojas par sagādātajām neērtībām projekta realizācijas laikā un pateicas iedzīvotājiem par sapratni, jo veicamie darbi ir nepieciešami Ludzas pilsētas attīstībai un kvalitatīvas dzīves vides uzlabošanai.

21.08.2020

Svarīga informācija autobraucējiem: sākot ar 29. jūniju, tiks slēgta satiksme Tālavijas ielā

Par satiksmes organizāciju Tālavijas ielā, būvdarbu laikā:

Sakarā ar ceļa braucamās daļas atjaunošanas  būvdarbiem, no 29. jūnija, uz būvdarbu veikšanas periodu, tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme (izņemot sabiedriskā un operatīvā transporta) Tālavijas ielā .

Iespēju robežās, kad darbi tiks veikti Tālavijas ielā (Tālavijas iela 49 līdz Lauku šķērsielai) vieglā autotransporta plūsma tiks novirzīta uz:

  • Tālavijas iela – Lauku šķērsiela – J.Soikāna iela  –Kārsavas iela –Miera iela-Kuļņeva iela – Tālavijas iela
  • Tālavijas iela-Kuļņeva iela-J.Soikāna iela-Lauku šķērsiela – Tālavijas iela

Kravas autotransporta kustība tiks novirzīta uz: Ludza – Cibla – Ludza !!!

Pielikumā: Satiksmes organizācijas shēma

Ludza — Cibla;

Lauku šķērsiela;

Tālavijas iela.

SIA „Ludzas apsaimniekotājs” un Ludzas novada pašvaldība atvainojas par sagādātajām neērtībām projekta realizācijas laikā un pateicas iedzīvotājiem par sapratni, jo veicamie darbi ir nepieciešami Ludzas pilsētas attīstībai un kvalitatīvas dzīves vides uzlabošanai.

18.06.2020

Cienījamie iedzīvotāji!

Darām zināmu, ka Lejas, Kalna, Klusā, Zvirgzdenes, J.Soikāna, Makašānu, Kuļņeva ielās ir uzbūvēti kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli. Sakarā ar to, Jums ir iespēja pieslēgties pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kā arī saņemt Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu par pieslēgumu uzbūvi.

  1. Nekustamā īpašuma īpašniekam jāiesniedz pieteikums par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklu pievada ierīkošanu;

2.SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izsniegs tehniskos noteikumus un sastādīs darbu tāmi par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklu pievada ierīkošanas izmaksām Jūsu nekustamajā īpašumā;

3.Dokumentācija tiek iesniegta Ludzas novada domei pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai par pieslēgumu izbūvi.

Gadījumos, kad nekustamā īpašuma īpašnieks ir jau veicis pievada izbūvi savā īpašumā, jāgriežas SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” abonentu daļā līdzi ņemot nekustamā īpašuma apliecinošo dokumentu un jānoslēdz līgums par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu.

Neskaidru jautājumu gadījumā:

Ēriks Gutāns – 29719809, abonentu daļa — 65707335

Ar cieņu, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”

25.03.2020

Svarīga informācija autobraucējiem:

sākot ar 28. janvāri, tiks slēgta satiksme

Tālavijas ielā

Par satiksmes organizāciju Tālavijas ielā, būvdarbu laikā:

Sakarā ar ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbiem, no 28. janvāra, uz būvdarbu veikšanas periodu, tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme (izņemot sabiedriskā un operatīvā transporta) Tālavijas ielā (Tālavijas iela 49 līdz Lauku šķērsielai).

Vieglā autotransporta plūsma tiks novirzīta uz: Tālavijas iela – Lauku šķērsiela – J.Soikāna iela  – Kuļņeva iela – Tālavijas iela.

Kravas autotransporta kustība tiks novirzīta uz: Kārsava – Rēzekne – Ludza !!!

Pielikumā: Satiksmes organizācijas shēma

SIA „Ludzas apsaimniekotājs” un Ludzas novada pašvaldība atvainojas par sagādātajām neērtībām projekta realizācijas laikā un pateicas iedzīvotājiem par sapratni, jo veicamie darbi ir nepieciešami Ludzas pilsētas attīstībai un kvalitatīvas dzīves vides uzlabošanai.

23.01.2020.

Aktualitātes projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā”

Ludzas pilsētā turpinās kanalizācijas sūkņu staciju,  ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības darbi. Šī gada oktobra un novembra mēnešos  ir uzstādītas kanalizācijas sūkņu stacijas: Klusā, L.Paegles, L.Ezerkrasta, Kuļņeva, Pureņu, Dunakļu, Krāslavas un Latgales ielā.

Pašlaik aktīvi būvdarbi notiek: Strādnieku šķērsielā, L.Ezerkrasta, Kuļņeva, Paegles, kā arī Tālavijas ielu rajonā, un tieši Tālavijas ielā un Dunakļu ielā.

Kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecības darbi Latgales ielā.

Kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecības darbi Latgales ielā

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Ludzas novada pašvaldības 2017.gad 24.augusta  ir pieņēmusi saistošajos noteikumus Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijas sistēmai”, kas dod iespēju Ludzas pilsētas iedzīvotājiem saņemt līdzfinansējumu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieslēgšanai.

Kā arī sākot ar 2015.gadu SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” piedāvā klientiem izlīdzināto maksājumu. Atkarībā no summas lieluma, maksu par  pievadu uzbūvi ir iespējams sadalīt uz 6-18 mēnešiem, tādā veidā samazinot finansiālo slogu klientam.

SIA „Ludzas apsaimniekotājs» un Konsorcijs „WesLat” atvainojas par sagādātajām neērtībām projekta realizācijas laikā un pateicas iedzīvotājiem par sapratni, jo veicamie darbi ir nepieciešami Ludzas pilsētas attīstībai un kvalitatīvas dzīves vides uzlabošanai.

14.11.2019

Ludzas pilsētā turpinās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības darbi

Ludzas pilsētā turpinās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības darbi. Tiek plānots, ka šā gada oktobrī tiks uzstādīta kanalizācijas sūkņu stacija Klusā ielā, kas novadīs notekūdeņus uz pilsētas kopējo kanalizācijas notekūdeņu savākšanas sistēmu, tādā veidā dodot iespēju Ludzas pilsētas vasarnīcu rajona iedzīvotājiem (Lejas, Zvirgzdenes, Kalna, Makašānu un Klusā iela) pieslēgties kanalizācijas tīkliem un izmantot šo pakalpojumu.

Pašlaik aktīvi būvdarbi notiek: Tālavijas ielu rajonā, un tieši Tālavijas ielā, kā arī Stroda ielā. Kā arī uz doto brīdi ir uzsākti būvdarbi: Kuļneva, L.Ezekrasta ielā, L.Paegles ielā u.c.

SIA „Ludzas apsaimniekotājs» un Konsorcijs „WesLat” atvainojas par sagādātajām neērtībām projekta realizācijas laikā un pateicas iedzīvotājiem par sapratni, jo veicamie darbi ir nepieciešami Ludzas pilsētas attīstībai un kvalitatīvas dzīves vides uzlabošanai.

02.09.2019

Ludzas pilsētā ir uzsākti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības darbi

Būvuzņēmējs Konsorcijs WesLat” uzsāka būvdarbus  Ludzas pilsētas vasarnīcu rajonā, un tieši Lejas ielā. Plānots, ka šogad kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli tiks uzbūvēti Lejas, Makašānu, Zvirgzdenes, Kalna un Klusā ielā, kā arī tiks uzbūvēts spiedvads, kurš savienos jaunuzbūvētos kanalizācijas tīklus vasarnīcu rajonā ar esošo kanalizācijas sistēmu Liepājas ielā.

Tāpat šovasar ir plānots veikt būvdarbus Krāslavas ielu rajonā (ūdensapgāde un kanalizācijas tīkli), Tālavijas ielu rajons (kanalizācijas tīkli un posmos, kur nav ūdensapgādes, tiks veikta tā būvniecība), Stroda (kanalizācijas tīkli) un Skolas ielā (ūdensapgādes tīkli).

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Ludzas novada pašvaldības 2017.gad 24.augusta  ir pieņēmusi saistošajos noteikumus Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijas sistēmai”, kas dod iespēju Ludzas pilsētas iedzīvotājiem saņemt līdzfinansējumu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieslēgšanai.

Kā arī sākot ar 2015.gadu SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” piedāvā klientiem izlīdzināto maksājumu. Bieži vien ir situācija, kad cilvēks vēlas pieslēgties pie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, bet nevar finansiāli atļauties vienā reizē samaksāt visu summu par pieslēgumu izbūvi. Tādos gadījumos mēs  ejam pretī potenciālajam klientam un piedāvājam izmantot izlīdzināto maksājumu. Atkarībā no summas lieluma, maksu par  pievadu uzbūvi ir iespējams sadalīt uz 6-18 mēnešiem, tādā veidā samazinot finansiālo slogu klientam.

SIA „Ludzas apsaimniekotājs» un Konsorcijs „WesLat” atvainojas par sagādātajām neērtībām projekta realizācijas laikā un pateicas iedzīvotājiem par sapratni, jo veicamie darbi ir nepieciešami Ludzas pilsētas attīstībai un kvalitatīvas dzīves vides uzlabošanai.

04.06.2019

Parakstīts līgums par kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu būvdarbu veikšanu

02.04.2019 tika parakstīts līgums par vienotā kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu būvdarbu uzsākšanu, projekta : “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā ” ietvaros.

Līguma parakstīšanas brīdī, Ludzas apsaimniekotāja konferenču zālē, piedalījās Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētājs E. Mekšs, izpilddirektors S. Jakovļevs, SIA “Ludzas apsaimniekotājs” valdes priekšsēdētājs A. Gutāns, SIA “Wesemann” valdes loceklis I.Paurs un citas Apsaimniekotāju un firmu pārstāvošās personas. Darbus plānots pabeigt līdz 2021. gada aprīlim.. Līguma summa – 4 306 375,41 EUR bez PVN.

Tāpat 02.04.2019 tika parakstīts līgums par inženiertehnisko uzraudzību „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros starp SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” un SIA „Geo Consultants”. Līguma summa — 86 690,00 EUR bez PVN.

04.04.2019

Aktualitātes projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā”

20.11.2018 SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepirkuma procedūrā „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros” atzīt Konsorciju „WesLat”, kurš sastāv no SIA „Laterna” (40003003102), Tērbatas iela 42/44-3, Rīga un SIA „Wesemann” (40003140237), Elizabetes iela 75. Konsorcija „WesLat” piedāvātā cena ir 4 306 375.41 EUR bez PVN.

18.12.2018 SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepirkuma procedūrā „Inženiertehniskā uzraudzība projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanai”, atzīt SIA „Geo Consultans”, reģ.Nr.40003340949, Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004 ar piedāvāto cenu EUR 86 690,00 EUR PVN.

15.01.2019

 28.08.2018 notika piedāvājumu atvēršanas sēde iepirkuma procedūras „Inženiertehniskā uzraudzība projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanai ”. Tika iesniegts 1 piedāvājums  par būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību.

09.10.2018 notika piedāvājumu atvēršanas sēde iepirkuma procedūras „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros”. Tika iesniegti 5 piedāvājumi par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību.

01.11.2018

Aktualitātes projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā”

13.08.2018.

12.07.2018 ir izsludināta iepirkuma procedūra „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros”, kā arī 27.07.2018 ir izsludināta iepirkuma procedūra „Inženiertehniskā uzraudzība projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanai”.

14.05.2018.

Ir pabeigti projektēšanas darbi KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros, 25.04.2018 Ludzas novada būvvalde ir izsniegusi atzinumu par projektēšanas nosacījumu izpildi. Uz doto brīdi notiek iepirkuma dokumentācijas sagatavošana un tuvākajā nākotnē tiek plānota iepirkuma procedūras izsludināšana par būvdarbu veikšanu KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros, kā arī tiek gatavota iepirkuma dokumentācija par būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros.

Par projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” (nr. 5.3.1.0/17/I/011) – īsumā

Līgums par tā realizēšanu parakstīts 2017. gada 19. decembrī starp SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Kopējie izdevumi (bez PVN): 2 707 200 eiro, t.sk. Kohēzijas fonda (KF) finansējums – 1 947 021 eiro (71,92% no attiecināmajiem izdevumiem).

Projekta ietvaros tiks izbūvēti jauni notekūdens savākšanas tīkli vairākās ielās (kopējais garums – 13.5 km), tajā skaitā plānota 8 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība un jaunu kanalizācijas spiedvadu būvniecību aptuveni 2.5 km garumā. Ar to dodot iespēju 740 iedzīvotājiem izmantot centralizētos kanalizācijas pakalpojumus.

Projekta īstenošanas laiks: 4 gadi (2017. g. decembris – 2021.g. decembris).

Iedzīvotājiem pieejams pašvaldības līdzfinansējums: Ludzas novada pašvaldības domes sēdē 24.08.2017. pieņemti Saistošie noteikumi nr. 9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”.

Informācija par aktivitātēm projekta

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā

(Nr. 5.3.1.0/17/I/011 ) ieviešanā

20.12.2017.

2017.gada 19.decembrī SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā”(Nr. 5.3.1.0/17/I/011 ) īstenošanu.

Darbības programma: „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas.

Projekta mērķis: kvalitatīvas dzīves vides nodrošinašana un piesarņojuma samazināšana, paplašinot notekūdeņu savakšanas tīklus Ludzas pilsētas aglomeracijā.

Projekta ietvaros īstenojamāaktivitātes

Projekta ietvaros tiks izbūvēti vairāk kā 14 km jauni notekūdeņu savākšanas tīkli, tai skaitā 2 km kanalizācijas spiedvads un vismaz 5 kanalizācijas sūkņu stacijas, dodot iespēju 740 iedzīvotājiem izmantot centralizētos kanalizācijas pakalpojumus.

Projekta kopējie izdevumi:

3 275 712.00 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 2 707 200.00 EUR), t.sk.: Kohēzijas fonda finansējums 71.92 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 947 021.00 EUR,

privātais attiecināmais finansējums: 28.08 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 760 179.00 EUR un projekta kopējie neatiecināmie izdevumi 568 512.00 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 4 gadi jeb 48 mēneši (no 2017.gada decembra  līdz 2021.gada dcembrim) 

Kontaktinformācija: Ēriks Gutāns, 29719809 e-pasts: sia.la@inbox.lv

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā

04.08.2017

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 “Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa «Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas» īstenošanas noteikumi” nosacījumiem SIA “Ludzas apsaimniekotājs” ir nominētais slēgtās projektu atlases 2.kārtas projektu iesniedzējs.

2017.gada 2.augustā SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iesniedza pieteikumu par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanu. Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros SIA “Ludzas apsaimniekotājs” plāno veikt:

—          jaunu notekūdens savākšanas tīklu izbūvi Krāslavas, Strādnieku, Kuļņeva, Klusā, Kalna, Makašānu, Lejas, Zvirgzdenes, L.Paegles, Ziedu, Latgales, Pureņu, Soikāna, Miglinieka, Stroda, Pušķina, L.Ezerkrasta, Tālavijas, Lauku šķ., Niedru, Pļavu, Zaļā, Dunakļu, Latgales ielās. Kopējais pašteces kanalizācijas tīklu garums aptuveni 12 240 m;

—          vismaz piecu jaunu kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecību ar jaudu 5 — 10 l/s notekūdeņu pārsūknēšanai uz esošo notekūdens savākšanas sistēmu;

—          jaunu kanalizācijas spiedvadu būvniecību aptuveni 2050 m garumā, lai novadītu notekūdeņus no jaunajām kss uz esošo notekūdens savākšanas sistēmu.

—          Plānots pieslēgt 740 iedzīvotāju kanalizācijas tīkliem. Gadījumā, ja netiks pieslēgts plānotais iedzīvotāju skaits-būs jāatgriež KF līdzfinansējums par katru nepieslēgto iedzīvotāju.

Projektētājs – SIA „Ekolat”, Daugavpils. Plānotās projektēšanas izmaksas ir 75015.00 EUR bez PVN. Uz doto brīdi tiek veikta topogrāfiskā uzmērīšana. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas datiem tiks noteiktas precīzas kanalizācijas sūkņu staciju atrašanās vietas, kā arī tiks noteikts kanalizācijas tīklu tehniskie parametri un izvietojums. Projektētājs kopā ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ir izstrādājis kanalizācijas pieslēgumu saskaņošanas formu, kura tiks vai nu saskaņota ar katru mājas īpašnieku privāti vai arī tiks nosūtīta pa pastu. Katram mājas īpašniekam būs pienākums savlaicīgi paziņot SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” un/vai projektētājam optimālo kanalizācijas pieslēguma atrašanās vietu (piem: mājas centrāla daļa, mājas labā vai kreisā puse), jo daudziem mājas īpašniekiem jau ir izveidotas iekšējās inženiertīklu komunikācijas, un ir tikai loģiski, ka abas sistēmas ir jāsavieno bez papildus liekiem finanšu ieguldījumiem.

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.