Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Ūdens patēriņa starpība

Informācijas avots https://www.em.gov.lv/lv/udens-paterina-starpiba

Ekonomikas ministrija ir apkopojusi saņemtos jautājumus saistībā ar norēķiniem par ūdens pakalpojumu dzīvojamās mājās un sagatavojusi informāciju par ūdens patēriņa uzskaites un ūdens patēriņa starpības samaksas jautājumiem daudzdzīvokļu namos.

 Pēc saņemtajām vēstulēm tika apzināta nepieciešamība skaidrot, kā tiek noteikts ūdens patēriņš dzīvojamās mājās, kā veidojās ūdens patēriņa starpība, kas ir sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas robežu un norēķina kārtība.

 Tādēļ ministrija aicina iepazīties ar sagatavotajām infografikām, kas skaidro aktuālākos jautājumus, kā arī aplūkot informāciju, kas pieejama Ekonomikas ministrijas mājas lapas sadaļā “Mājokļi” apakšsadaļā “Informācija un skaidrojumi”.

Ūdens patēriņa starpība:
Kā tā veidojas un kā to samazināt?

Ūdensapgādē sabiedriski regulējamais pakalpojums tiek sniegts līdz uzskaites mēraparātam —  ūdens daudzuma skaitītājam, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Ūdensapgādes pakalpojumi mājā, kurā ir kopēja ūdensapgādes sistēma ar kopēju mājas ūdens ievadu, ir pakalpojums ko sniedz mājai kopumā.

 

Cienījamie klienti!

Informējam Jūs, ka sākot ar septembri, ūdens patēriņa rādītājus /e-kabinetā/ varēs nodot tikai mēneša pēdējos 3 datumos.

Viens no faktoriem, kas var veicināt ūdens patēriņa starpības veidošanos, ir atšķirīgos datumos iesniegti patēriņa rādījumi. Neskatoties uz to, ka rādījumus varēs nodot katra mēneša pēdējos 3 datumos, lūdzam tos nolasīt tieši mēneša pēdējā datumā, kas maksimāli pietuvinās kopējos dzīvokļu skaitītāju rādījumus mājas ievada skaitītāja rādījumam. Vēl viens starpību veidojošais faktors ir neprecīzi norādītie rādījumi, kas tiek noapaļoti līdz vienam veselam kubikmetram, tāpēc  lūdzam rādījumus norādīt precīzi, ar 3 cipariem aiz komata.

Klienti, kas izvēlās rādījumus nodot rakstiski uz lapiņām, turpmāk tos varēs nodot klientu apkalpošanas centrā vai kāpņu telpas pastkastē sākot ar mēneša pēdējiem 3 datumiem līdz nākošā mēneša pirmajiem 3 datumiem, taču rādījumam jābūt fiksētam mēneša pēdējos 3 datumos (vēlams pēdējā). Rādījumi, kas tiks iesniegti pēc mēneša 3.datuma, netiks ņemti vērā un klientam patēriņš tiks aprēķināts kā pēdējo 3 mēnešu vidējais patēriņš. Atgādinām, ka, ja klients nenodos savu ūdens skaitītāja rādījumu, vai nodos to neatbilstošā termiņā, tad klientam tiks aprēķināts pēdējo 3 mēnešu vidējais patēriņš, taču, ja netiks iesniegti skaitītāja rādījumi vairāk kā 3 mēnešus pēc kārtas, atbilstoši Ludzas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2021 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā”, uz katru īpašumā deklarēto personu tiks piemērots patēriņš          10 m3/mēnesī. Iepriekš minētā norma neattiecās uz dzīvokļu īpašniekiem, kuri rakstiski ir informējuši pārvaldnieku par savu prombūtni.

SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ir uzsācis visu māju ievadu skaitītāju attālinātās nolasīšanas sistēmas izveidi, kas turpmāk ļaus detalizēti analizēt katras mājas ūdens patēriņu pa stundām, tādējādi laicīgi būs iespēja konstatēt noplūdes mājas iekšējos tīklos un citas neraksturīgas plūsmas, tādējādi laicīgi būs iespēja konstatēt un novērst iespējamos patēriņa starpību veidojošos iemeslus. Mēs, kā mājas pārvaldnieks, monitorēsim situāciju katrā mājā, nepieciešamības gadījumā veiksim koplietošanas tīklu apsekošanu, filtru un ievada skaitītāja skalošanu, kā arī dzīvokļu apsekošanu. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, gadījumā, ja vairāk kā 3 mēnešus tiks novērota paaugstināta starpība (virs 20%), veiksim ievada skaitītāju pirmstermiņa verifikāciju.

Statistika un citu pilsētu pieredze pierāda, ka ūdens starpība ir neizbēgama parādība un to ietekmē ļoti daudzi faktori (atšķirīgos datumos nolasīti rādījumi, neprecīzi norādīti rādījumi, novecojuši iekšējie ūdensapgādes tīkli, klientu negodprātīgas darbības ar skaitītājiem, atšķirīga skaitītāju precizitātes klase, mehāniski aizsērējuši skaitītāji), taču to ir iespējams samazināt līdz minimumam. Diemžēl to nevar izdarīt viens dzīvokļa īpašnieks, vai viens pats pārvaldnieks – ir nepieciešama izpratne un atbildīga rīcība no visiem mājas iedzīvotājiem, kā arī atbildīga, laicīga reaģēšana un komunikācija no mājas pārvaldnieka puses, ko mēs arī centīsimies darīt!

Cerot uz sadarbību,

Jūsu mājas pārvaldnieks, SIA”LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.