Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projekts Skolas ielā 15

12.07.2022.

2022. gada 22. jūnijā projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai Skolas ielā 15, Ludzā, Ludzas novadā” (projekta identifikācijas numurs DME0000541)  ietvaros ir pabeigti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi objektā.

2022. gada 11. jūlijā ir saņemts Ludzas novada pašvaldības būvvaldes lēmums ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu ar norādi par būvdarbu atbilstību akceptētajai ieceres dokumentācijai.

altum_logo

20.04.2022.

Ar 19.04.2022. ir uzsākti būvdarbi objektā pēc tehnoloģiskā pārtraukuma projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai Skolas ielā 15, Ludzā, Ludzas novadā” (projekta identifikācijas numurs DME0000541)  ietvaros. Plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir šī gada jūnijs.

altum_logo

 30.12.2021.

Ar 23.12.2021. projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai Skolas ielā 15, Ludzā, Ludzas novadā” (projekta identifikācijas numurs DME0000541)  ietvaros ir izsludināts tehnoloģiskais pārtraukums. Šobrīd ir veikti būvdarbi 65% apmērā no būvdarbu līgumā paredzētā.

altum_logo

09.07.2021.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumiem Nr.160 „Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa «Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās» 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma «Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās» īstenošanas noteikumi” nosacījumiem, Skolas ielā 15, Ludzā, Ludzas novadā tiks īstenots projekts „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā atjaunošana ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai Skolas ielā 15, Ludzā, Ludzas novadā” (turpmāk – projekts), projekta identifikācijas numurs DME0000541. 2021. gada 7. jūlijā SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” noslēdza finansiālā atbalsta līgumu nr. 094198/DME0000541 par projekta realizāciju ar AS „Attīstības finanšu institūcija Altum”.

Projekta finansētājs: Eiropas Savienība (Eiropas Reģionālās attīstības fonds), Latvijas valsts un Akciju sabiedrība „Attīstības finanšu institūcija Altum”. Projekta līdzdalība – Ludzas novada pašvaldība.

Projekta plānotās kopējās izmaksas: EUR 417 378.41, t.sk. projekta ietvaros piešķirtais grants – EUR 208 689.20, projekta aizdevuma summa – EUR 183 689.21, Ludzas novada pašvaldības līdzdalība projektā – EUR 25 000.00.

Projekta mērķis: veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršoto atjaunošanu ēkas  energoefektivitātes paaugstināšanai Skolas ielā 15, Ludzā, Ludzas novadā.

Projekta ietvaros paredzēts veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 15, Ludzā, Ludzas novadā logu nomaiņu, jumta, fasādes un balkonu atjaunošanu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. 

Rezultātā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana nodrošinās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pēc adrese Skolas ielā 15, Ludzā, Ludzas novadā:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 116.56 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 34.6 CO2 T./gadā

Projekta būvniecības pakalpojumus veic  — SIA “ASKO AS”, vienotais reģistrācijas nr.  42403013960; būvdarbu autoruzraudzības pakalpojumus – SIA “Vides projektu studija”, vienotais reģistrācijas nr.  40003595690; būvuzraudzības pakalpojumus —  I. K. “Artavi” , vienotais reģistrācijas nr.  42402009794. Projekta vadību nodrošina SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”.

Projekta energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiks uzsākti šī gada jūlijā.

altum_logo

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.