Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Privātuma politika

PRIVĀTUMA ATRUNA

Šī privātuma atruna nosaka kārtību kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS» (turpmāk – Pārzinis) veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

Pārziņa kontaktinformācija: juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, e-pasts: sia.la@inbox.lv, kontakttālrunis: +371 65707330.

Pārzinis nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. Pārziņa personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā ir iesaistīts personas datu aizsardzības speciālists.

Ar Pārziņa personas datu aizsardzības speciālistu Uldi Sīpolu datu aizsardzības jautājumos var sazināties, zvanot uz +371 26658265 vai rakstot uz info@fpda.lv. Darām Jums zināmu, ka minētie saziņas veidi ar Pārziņa personas datu aizsardzības speciālistu nav domāti ziņu pieprasījumiem, realizējot Jūsu kā datu subjekta tiesības.

Darām Jums zināmu, ka Pārzinis var izmainīt šo Privātuma atrunu, tāpēc pārbaudiet šo Privātuma atrunu, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un esiet iepazinušies ar tās izmaiņām.

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2021. GADA 17. JŪNIJĀ

 Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati

Pārzinis apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Fiziskās personas identificēšanai, līguma sagatavošanai, noslēgšanai un tā izpildei;
 • Pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
 • Personāla vadībai, tai skaitā personāla atlasei, darba līguma noslēgšanai un izpildei, grāmatvedības prasību izpildei attiecībā pret darba algas aprēķināšanu, tajā skaitā, attiecīgu attaisnojumu dokumentu kārtošanai, darbinieku sociālo labumu nodrošināšanai (veselības apdrošināšanas organizēšana, u.c.); darba laika un pienākumu izpildes kontrolei;
 • Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei;
 • Līgumattiecību nodibināšanai un tā uzturēšanai ar datu subjektu;
 • Drošības nodrošināšanai veicot videonovērošanu Pārziņa telpās, ar mērķi nodrošināt īpašuma aizsardzību pret prettiesiskām darbībām, novēršot īpašuma tiesību aizskārumu, nesaudzīgu lietošanu, bojāšanu, zādzības, u.c. īpašumtiesības apdraudējumus;
 • Finanšu pārvaldībai;
 • Pretenziju, iesniegumu, sūdzību un ierosinājumu izskatīšanai un to apstrādei;
 • Parādu atgūšanai un piedziņai.

Darām Jums zināmu, ka Pārziņa Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav visaptverošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem, kuri ir nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

Pārzinis apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

 • saskaņā ar Jūsu skaidru, brīvu un nepārprotamu sniegtu piekrišanu;
 • datu apstrāde izriet no Jūsu kā datu subjekta līgumsaistībām vai pasākumu veikšanai pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
 • apstrāde ir vajadzīga Pārziņa, Jūsu vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanai.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Pārzinim ir pienākums ievērot vienu no Regulā minētajiem datu apstrādes pamatprincipiem (“precizitāte”), tādējādi lūdzam Jūs sniegt Pārzinim tikai precīzus personas datus un jebkuru to izmaiņu gadījumā mūs par to informēt.

Videonovērošana

Pārzinis veic videonovērošanu teritorijā ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību, Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību.

Informācija par videonovērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms videonovērošanas zonas.

Informējam, ka videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai Pārziņa pilnvarotas personas, saistībā ar personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu.

Personas datu saņēmēji

No Pārziņa personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, kā, piemēram, Valsts ieņēmuma dienests, Pārziņa darbinieki u.c.

Darām Jums zināmu, ka nenododam personas datus trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējam personas, kuras ieguvušas informāciju no Pārziņa.

Personas datu apstrādei varam izmantot arī personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos veicam nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Pārziņa norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, pieprasot atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju.

Personas datu glabāšanas ilgums

Pārzinis glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;
 • Videonovērošanas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas pēc to ierakstīšanas, pēc attiecīgā termiņa, tos dzēšot (izņemot gadījumus, kad glabāšanu pieprasa tiesībsargājošās iestādes noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai).

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Pārzinis apstrādā, personai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties pie Pārziņa un iegūt sev nepieciešamo informāciju.
 • Fiziskai personai ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
 • Pārzinis veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīves vietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties pie Pārziņa datu aizsardzības speciālista;
 • Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17-2, Rīga, LV-1050)

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Mēs to nedarām.

Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 • Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, rakstot uz e-pastu la@inbox.lv vai, iesniedzot iesniegumu Pārziņa juridiskajā adresē, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

Atsaucot piekrišanu nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.

SĪKDATŅU POLITIKA

Sīkfaili

Sīkfailu lietošanas noteikumi

Sīkfaili (sīkdatnes) ir nelieli teksta faili, kas, Jums apmeklējot mūsu tīmekļvietni, tiek saglabāti Jūsu datorā, viedtālrunī vai citā ierīcē. Sīkfails tiek uzglabāts Jūsu datorā un ļauj mums vai mūsu sadarbības partnerim — trešajai personai (skatīt tālāk tekstā) atpazīt Jūs un brīdī, kad atkārtoti apmeklējat mūsu tīmekļvietni, padarīt Jūsu apmeklējumu vienkāršāku un noderīgāku.

Laiks, cik ilgi sīkfaili tiek uzglabāti Jūsu pārlūkprogrammā vai ierīcē, var atšķirties. Sesijas sīkfaili no Jūsu datora vai ierīces tiek izdzēsti brīdī, kad aizverat savu tīmekļa pārlūkprogrammu. Pastāvīgie sīkfaili paliek Jūsu datorā vai ierīcē līdz brīdim, kad tie tiek izdzēsti vai pienāk to lietošanas beigu datums.

Jūs savā tīmekļa pārlūkprogrammā varat izvēlēties iespējot vai atspējot sīkfailus. Standarta iestatījums ir, ka Jūsu pārlūkprogramma akceptē sīkfailus, taču to ir iespējams mainīt.  Papildu informāciju meklējiet savas pārlūkprogrammas palīdzības izvēlnē. Atspējojot sīkfailus, Jūs, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot visus mūsu tīmekļvietnē pieejamos pakalpojumus. Lūdzu, pārliecinieties, vai Jūsu interneta pārlūkprogramma ir aktualizēta, un izlasiet palīdzību un jūsu pārlūkprogrammas izstrādātāja dotos norādījumus, ja īsti nezināt, kā mainīt privātuma iestatījumus.

Kā Pārzinis izmanto sīkfailus

Mēs sīkfailus lietojam vairākiem atšķirīgiem nolūkiem. Daži sīkfaili ir nepieciešami tehnisku iemeslu dēļ, daži apmeklētājiem un reģistrētajiem lietotājiem nodrošina individualizētu pieredzi, bet daži ļauj rādīt reklāmas no atlasītiem trešo personu tīkliem. Daži no šiem sīkfailiem var tikt iestatīti lapas ielādes brīdī vai tad, kad apmeklētājs veic kādu noteiktu darbību.

Mēs varam Jūsu datorā iestatīt pamatsīkfailus un piekļūt tiem. Informācija par sīkfailiem, kas var tikt saglabāti Jūsu datorā, ir izklāstīta tālāk šo noteikumu tekstā. Šie sīkfaili ir tīmekļvietnes Jums sniegto pakalpojumu neatņemama sastāvdaļa.

Mēs lietojam arī trešo personu sīkfailus (izklāstīti tālāk tekstā). Šie sīkfaili nav tīmekļvietnes Jums sniegto pakalpojumu neatņemama sastāvdaļa, un Jūs varat izvēlēties tos bloķēt, izmantojot savas interneta pārlūkprogrammas privātuma iestatījumus.

Pārziņa lietotie sīkfaili

Pamatsīkfaili

 • PHPSESSID
  • Satur tikai norādi uz tīmekļa serverī saglabātu sesiju. Nekāda informācija lietotāja pārlūkprogrammā netiek uzglabāta, un šo sīkfailu var lietot tikai pašreizējā tīmekļvietne.
 • cookielawinfo-checkbox-analytics; cookielawinfo-checkbox-necessary; cookielawinfo-checkbox-others
  • Sīkdatne tiek izmantota, lai atcerētos lietotāja piekrišanu
 • dvc_no_c_warning
  • Tie lietots, lai noteiktu laiku, cik ilgi lietotājs skata lapu, un pēc tam parādītu uznirstošu uzvedni
 • visits_count
  • Lieto, lai noteiktu tīmekļvietnes apmeklētāju skaitu

Funkcionālie

 • cookielawinfo-checkbox-functional
  • Sīkdatne ir noteikta saskaņā ar GDPR piekrišanu ierakstīt lietotāja piekrišanu sīkdatnēm

Trešo personu sīkfaili

 

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.