Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Paziņojums par noteikto tarifu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, vienotais reģistrācijas numurs: 42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads. LV-5701, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz  siltumenerģijas ražošanas, pārvades un  sadales un tirdzniecības  sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu noteiktajam  tarifam.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs no 15.04.2024.
(bez PVN) 
Noteiktais tarifs 
(bez PVN) 
Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums  (%). 
Siltumenerģijas ražošanas tarifs 61,02 58,78-3,67
Siltumenerģijas pārvades un sadales  tarifs14,9014,60-2,01
Siltumenerģijas tirdzniecības  tarifs2,072,07  0,00
Siltumenerģijas gala tarifs:77,9975,45-3,26

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2024.gada 7.maijā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis», neieskaitot publicēšanas dienu). 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis» lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

 No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2024.gada 11.marta lēmumu nr.14 (prot.11, 2.p.) »Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu” apstiprināto tarifu.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ariepirktās siltumenerģijas un kurināmā izmaksu samazinājumu. 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām parsabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  tarifu lietotājs varSIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācijas telpās Kr. Barona ielā 49A, Ludzā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, kurā lietotājs var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietvertovispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu,iepriekš sazinotiesar Rasmu Cimermani pa tālruni 65707337 un elektroniskā pasta adrese: gramatvediba@ludzaps.lv. 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegtSIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 un elektroniskā pasta adrese: pasts@ludzaps.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis». 

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.