Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

PAZIŅOJUMS

Lai izpildītu valsts normatīvo aktu prasības, SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vērš iedzīvotāju uzmanību, ka no 2022.gada 01.novembra Ludzā, Ludzas novadā tiks mainīta daudzdzīvokļu māju norēķinu kārtība par atkritumu apsaimniekošanu. Maksa par atkritumu izvešanu tiks aprēķināta pēc faktiskā atkritumu apjoma, nevis agrāk noteiktajām normām.

Rēķins tiks piestādīts pēc faktiski izvestā sadzīves atkritumu apjoma. Tas nozīmē, ka rēķinu tiešā veidā ietekmēs konkrētā laukumā izmestais atkritumu apjoms – jo vairāk atkritumu, jo lielāks rēķins. Katrai daudzdzīvokļu mājai rēķins būs atkarīgs no atkritumu apjoma konkrētajā konteineru laukumā, kuram piesaistīta daudzdzīvokļu māja, sadalot izvesto atkritumu apjomu uz deklarēto personu skaitu (MK noteikumu Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu 17.punkts).

Kā var samazināt izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu:

  1. Atkritumu šķirošana – samazinot poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu, jo vairāk atkritumu nonāks otrreizējai pārstrādei, jo mazāk tie tiks izvesti un apglabāti poligonā. Šķiroto atkritumu izvešana ir bezmaksas.
  2. Slēgtie atkritumu laukumi – izbūvēt slēgtā tipa atkritumu laukumu. Atkritumu laukumos, kas ir brīvi pieejami, nereti nonāk arī atkritumi, kurus nav radījušas konkrētās daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji. Par šo jautājumu var lemt dzīvokļu īpašnieku kopība, Dzīvokļu īpašuma likuma noteiktajā kārtībā.

Informējam, ka dzīvokļu īpašnieku kopība var lemt par vienu no MK noteikumos Nr. 524 “Kārtība kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” 4.punktā noteikto metodi (izdevumus sadalot atbilstoši deklarēto personu skaitam vai atbilstoši dzīvoklī dzīvojošo personu skaitam), par ko vienojas Dzīvokļa īpašuma likuma noteiktajā kārtībā.

            Sanitārās attīrīšanas iecirknis:

Tālr. +371 28441129

Tālr. +371 65707336

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.