Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Kā pieslēgties ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem Ludzas pilsētā un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu?

 • Nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (turpmāk —Īpašnieks) brīvā formā iesniedz pieteikumu SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” (turpmāk-LA) birojā Kr.Barona ielā 49, Ludzā vai nosūtot uz LA e-pastu: sia.la@inbox.lv.
 • Pēc iesnieguma saņemšanas, LA darbinieki sazinās ar Īpašnieku, vienojoties par laiku, kad LA darbinieki apsekos īpašumu un veiks nepieciešamos uzmērījums.
 • Pēc uzmērījumu veikšanas, LA bezmaksas:
  • izstrādā Tehniskos noteikumus;
  • izstrādā Inženiertīklu pievada novietojuma plānu;
  • sastāda Pieslēgumu izmaksu tāmi.

Neskaidru jautājumu gadījumā: ūdensapgādes un kanalizācijas iec.vad.vietnieks Aigars Ozoliņš – 29452243 vai e-pasts: sia.la@inbox.lv

 • Ja Īpašnieks vēlas saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, Ludzas novada domei (Klientu apkalpošanas centrs, 1.stāvs, 65707499) iesniedz iesniegumu, kuram pievieno:
  • īpašumtiesību apliecinošs dokuments (zemesgrāmata/izraksts);
  • dzīvojamās mājas inventarizācijas lieta;
  • tehniskie noteikumi;
  • pieslēgumu izmaksu tāme;
  • inženiertīklu pievada novietojuma plāns;
  • gadījumā, ja īpašums ir būvniecības procesā – jāiesniedz spēkā esoša būvatļaujas kopija un būvinspektora atzinums par nepabeigtu būvniecību;
  • gadījumā, ja Īpašnieks atbilst 100%[1] līdzfinansējuma saņemšanas kritērijiem (1. vai 2. grupas invalīds, trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, ikdienā aizgādībā trīs un vairāk bērni u.c.), īpašniekam jāiesniedz dokuments, kas to pierāda;
 • Domes pozitīva lēmuma gadījumā, Īpašnieks slēdz Vienošanos ar pašvaldību par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību;
 • Būvdarbus veic Īpašnieka izvēlēts komersants, kā arī būvdarbus var veikt pats Īpašnieks. Ja būvdarbus veic LA, tad Īpašniekam jāgriežas LA juridiskajā daļā un jānoslēdz līgums par būvdarbu veikšanu;
 • Pēc būvdarbu pabeigšanas, Īpašniekam jāgriežas LA:
  • jāpiesaka verificēta komercuzskaites mēraparāta uzstādīšana (ja attiecināms);
  • jānoslēdz līgums par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu;
  • LA izsniedz atzinumu;

 • Īpašnieks pašvaldībai kopā ar atzinumu iesniedz būvniecības izmaksu apliecinošos dokumentus un saņem līdzfinansējumu Vienošanās norādītājā kārtībā.

 • [1] Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības 2017.gad 24.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijas sistēmai”, 100% apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1000,00 izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk kā EUR 1200,00 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Redakcija uz 22.05.2021.

  Saziņa ar mums

  Avārijas dienests —

    27017710

  Sekretāre — 65707330
  e-mail — sia.la@inbox.lv

  Abonentu daļa — 65707335

  Autorizācija

  SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
  • saņemt rēķinu elektroniski;
  • iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
  • elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.