Avārijas dienests — 27017710

Sekretāre — 65707330 , e-mail — pasts@ludzaps.lv

Abonentu daļa — 65707335

Iedzīvotāju ievērībai!

          No Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) 2010.gada 14.aprīļa lēmuma Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) 43.8punkta izriet, ka Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1 daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies iepirktā kurināmā cena (turpmāk – kurināmā cena). Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā izmaksu izmaiņām.

            Informējam, ka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022.gada 12. oktobra lēmumu Nr. 217 padome nolemj piešķirt SIA “Ludzas Bio-Enerģija” atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas ražošanas tarifu kurināmā cenas izmaiņu gadījumā, šīs atļaujas termiņš nosakāms no šā lēmuma spēkā stāšanās brīža līdz 2023.gada 30.aprīlim, un SIA “Ludzas Bio-Enerģija” saskaņā ar šo atļauju noteiktais siltumenerģijas ražošanas tarifs piemērojams līdz 2023.gada 30.aprīlim.

            Metodikas 43.9 punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8 punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.9 1. līdz 43.9 4.apakšpunktā noteikto informāciju.

            Saņemot no SIA “Ludzas Bio-Enerģija” Metodikas 43.9 1. līdz 43.9 4.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķināto tarifu, Regulators 21 dienas laikā pēc jaunā tarifa un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegtā tarifa atbilstību Metodikai un iesniegtā tarifa pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār SIA “Ludzas Bio-Enerģija” aprēķināto tarifu. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jaunā tarifa un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par SIA “Ludzas Bio-Enerģija” iesniegtā tarifa neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegtā tarifa pamatojumu, tarifs nestāsies spēkā SIA “Ludzas Bio-Enerģija” noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12 punktā noteiktajam (43.12 Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas pieņem lēmumu par iesniegto tarifu neatbilstību šai metodikai vai noraida iesniegto tarifu pamatojumu, tad tarifi nestājas spēkā komersanta noteiktajā laikā. Pieņemto lēmumu Regulators septiņu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta komersantam, publicē oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis» paziņojumu par pieņemto lēmumu, kurā atsauc tarifu spēkā stāšanos un nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājaslapā internetā).

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” administrācija

Saziņa ar mums

Avārijas dienests —

  27017710

Sekretāre — 65707330
e-mail — sia.la@inbox.lv

Abonentu daļa — 65707335

Autorizācija

SIA "Ludzas apsaimniekotājs" piedāvā saviem klientiem
• saņemt rēķinu elektroniski;
• iepazīties ar sava īpašuma apsaimniekošanas tāmi;
• elektroniski iesniegt ūdens skaitītāju rādītājus.